Ana Sayfa>Ziyaretçiler>Online Kayıt

Online Kayıt

LinkedIn hesabınız ile giriş yapabilir ya da formu doldurabilirsiniz

AYDINLATMA METNİ

Giriş

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. (“HMS”) kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktadır. HMS, işlemiş olduğu kişisel veriler bakımından kişisel verileri işlenen kişilere (“İlgili Kişi”) karşı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktadır. Bu bağlamda HMS, KVKK’nın öngördüğü ilkeler ışığında kişisel verilerinizin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, İlgili Kişilerin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanması hususunda büyük bir özenle hareket etmektedir.

İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin veri sorumlusu olarak şirketimiz tarafından çevrim içi platformda düzenlenen teskon+SODEX Etkinliği’ne (“Etkinlik”) ziyaretçi olarak katılımınız kapsamında (“Ziyaretçi”) hukuka uygun olarak işleneceğini ve muhafaza edileceğini tarafınıza bildirmek ve KVKK uyarınca, Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur.

Aydınlatma Metninin Kapsam ve Amacı

İşbu Aydınlatma Metni; kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini, hangi kişisel verilerinizin işlendiğini; söz konusu kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığını; kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktrılabileceğini; kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi hallerini; İlgili Kişilerin kişisel verileri üzerindeki hakları ve bu hakların nasıl kullanılabileceğini açıklamaktadır.  

Veri Sorumlusunun Kimliği

Aşağıda belirtilen toplanma yöntemleri vasıtasıyla paylaştığınız kişisel verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 439973 sicil numarası ile kayıtlı, 0772018582500016 Mersis numaralı, Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merkezi B Blok Kat:5 Şişli – İstanbul adresinde mukim Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Anonim Şirketi’dir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri, Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Aşağıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Ziyaretçi olarak doldurmuş olduğunuz B2B Eşleştirme Programı Online Kayıt Formu ve tarafınızca beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla elektronik olarak toplanarak, elektronik ortamlarda saklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanan kişisel verileriniz, HMS tarafından aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda, başta KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

 1. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 2. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 1. Ad
 2. Soyad

 

 1. Platforma Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
 2. Bilgi ve İşlem Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 3. Üye Portföyünün Oluşturulması
 4. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Mevzuata Uyumluluk
 5. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 6. Talep ve Şikayetlerin Takibi
 7. İdari ve Adli Makamlardan Gelen Bilgi Taleplerinin Cevaplandırılması
 8. İşlenen Verilerin Güncel ve Doğru Olmasının Sağlanması
 9. Ticari Elektronik İleti Onayı Mevcut Üyelere Hizmetlerin Tanıtımının ve Pazarlanmasının Yapılması

 

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 1. Elektronik Posta Adresi
 2. Cep Telefonu Numarası

 

 1. Platforma Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
 2. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 3. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Mevzuata Uyumluluk
 4. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 5. Talep ve Şikayetlerin Takibi
 6. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 7. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 8. İşlenen Verilerin Güncel ve Doğru Olmasının Sağlanması
 9. Ticari Elektronik İleti Onayı Mevcut Üyelere Hizmetlerin Tanıtımının ve Pazarlanmasının Yapılması

 

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 1. Pozisyon/Unvan Bilgileri
 2. Meslek Bilgisi
 3. Çalışılan Şirketin Adı
 4. Yetki Seviyesi
 5. Çalışılan Şirket Bünyesinde Karar Verici Konumda Olup Olmadığı Bilgisi
 1. Etkinlik Kapsamlarının Üyelerin Beklentilerine Uygun Şekilde Planlanması ve Üye Deneyiminin İyileştirilmesi
 2. Platformun Sürekliliğinin Sağlanması
 3. Platformun Vasıtasıyla Sunulan Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Yeni Hizmetlerin Geliştirilmesi
 4. Üye Portföyünün Oluşturulması
 5. Etkinlik İle İlgili Bilgi Sunulması
 6. Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 7. İşlenen Verilerin Güncel ve Doğru Olmasının Sağlanması
 8. Ticari Elektronik İleti Onayı Mevcut Üyelere Hizmetlerin Tanıtımının ve Pazarlanmasının Yapılması

 

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

HMS, kişisel verilerinizi yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarmaktadır.

HMS’nin Etkinlik kapsamında oluşturduğu B2B Eşleştirme Programı fonksiyonunu kullanmak istemeniz halinde yukarıda yer alan kimlik, iletişim ve mesleki deneyim başlıkları altında belirtilen kişisel verileriniz iletişime geçmek istediğiniz Katılımcı ile aranızdaki iletişimin sağlanması amacıyla ilgili Katılımcı ile toplantı günü ve saatinin kararlaştırılmasının ardından paylaşılacaktır.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi aktarıma konu kişisel veriler, HMS ve aktarımın gerçekleştirildiği üçüncü kişiler tarafından tüm gerekli güvenlik önlemleri ve teknik tedbirler alınarak aktarılmakta ve muhafaza edilmektedir. Buna ek olarak, kişisel verileriniz, HMS’nin veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aktardığı üçüncü kişiler ile akdedilen veri işleme sözleşmeleri ile de hukuki olarak korunmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Yukarıda açıklanan amaç ve vasıtalar doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz HMS tarafından KVKK’ya uygun olarak, özenle ve gizlilik içinde işlenecektir. Kişisel verileriniz, şirketimizin o veriyi işleme amacının gerektirdiği süre boyunca ve ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin işlendiği süre boyunca sadece şirketimiz içinde yetkilendirilmiş kişiler, işin gerekliliğine uygun olmak kaydıyla kişisel verilerinize erişebilecektir.

Öngörülen sürenin sona ermesiyle beraber, kişisel verileriniz KVKK’nın ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve şirket politikalarımıza uygun şekilde derhal imha edilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili Kişi olarak KVKK madde 11’de belirtilen aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup, imzalayarak şirketimize ücretsiz olarak iletebilirsiniz:

(1) http://www.hmsf.com adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Büyükdere Cad. Şarlı İş Merkezi No:103 B Blok Kat:5 34394 Mecidiyeköy Şişli İstanbul” adresine iletilmesi
(2) http://www.hmsf.com adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi
(3) Şirketimiz sisteminde bulunan elektronik posta adresinizin kullanılmak suretiyle e-posta konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması ve [email protected] adresine gönderilmesi
(4) Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle e-posta konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması ve [email protected] adresine gönderilmesi

Söz konusu talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Şirketimizin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.